BLOG

17/05

World Health Assembly 2015: G3W kijkt kritisch mee

Ook dit jaar neemt G3W deel aan het WHO-Watch project van de People's Health Movement - een internationaal netwerk waar we zeer actief lid van zijn. We wonen er de algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) bij, waar beslissingen worden gemaakt over de prioriteiten van de organisatie. 

De WGO is een gespecialiseerd orgaan van de Verenigde Naties, opgericht in 1948 en gevestigd in Genève. Het heeft als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. Elke lidstaat heeft er 1 stem, in tegenstelling tot de Wereld Bank of de Wereldhandelsorganisatie waarin de beslissingsmacht afhankelijk is van de economische macht van de lidstaten.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het internationale netwerk People's Health Movement een WHO-watch. Het WHO-Watchers team is samengesteld uit leden van de People's Health Movement wereldwijd, van Egypte tot India, van Australië tot de Verenigde Staten. Tijdens een drie dagen durende workshop bereidden we een tiental statements voor die zullen worden voorgelezen tijdens de World Health Assembly of het beslissingsorgaan van de WGO. Nadien brengen we een rapport uit met een kritische analyse van de zaken die werden besproken en beslist. Dit WHO-Watch project heeft immers als doel het globaal gezondheidsbeleid te helpen "democratiseren", door een poort van transparantie te creëren tussen lokale activisten en de beslissingen die worden genomen op globaal niveau. Zo kan iedereen een inzicht krijgen op welk beleid ons land nastreeft in gezondheid op internationaal niveau. Belangrijker nog, we brengen de bezorgdheden en voorstellen van gezondheidsactivisten in onze partnerlanden en in België naar het globale niveau en gaan hierover in gesprek met de afgevaardigden van verschillende lidstaten.

Na 3 dagen voorbereiden zijn we klaar voor een lange week vergaderingen met een overvolle agenda op de jaarlijkse World Health Asembly. Hoog op de agenda staat de discussie over de respons van de WGO op de huidige ebola uitbraak in West- Afrika, waarbij het functioneren en voortbestaan van de Organisatie grondig in vraag wordt gesteld door de lidstaten. Daaraan gelinkt is de discussie over het hervormingsproces van de WGO, die beschikt over te weinig fondsen om haar mandaat te kunnen uitoefenen. De bijdragen van lidstaten aan het algemene budget van de WGO zijn onvoldoende. Lidstaten geven liever vrijwillige bijdragen die geoormerkt zijn voor specifieke doeleiden, waardoor er binnen de WGO een cultuur heerst van donorafhankelijkheid en competitie tussen de verschillende programma's. Margaret Chan, directeur generaal van de WGO, stelde daarom aanvankelijk een verhoging van 5% van de reguliere bijdragen door lidstaten aan de WGO voor; een voorstel waarop ze vandaag plots terug kwam. Daarbovenop komt een groot debat over het al dan niet samenwerken met private organisaties (gaande van transnationale bedrijven, niet gouvernementele organisatie, academische instellingen tot filantropische organisaties), die het gebrek aan fondsen zouden moeten compenseren via donaties of plaatsen van hun personeel in de organisatie. Dit is een zeer gevoelig en gecontesteerd punt op de agenda, dat de integriteit  en de onafhankelijkheid van de WGO danig kan ondermijnen. De multilaterale WGO, die traditioneel geleid wordt door afgevaardigden van de Ministeries van Volksgezondheid van de lidstaten, zou immers de samenwerking met de privé-sector versterken en institutionaliseren, wat kan leiden tot een verdere vermenging van bedrijfsbelangen met het globale gezondheidsbeleid.

De People's Health Movement werkt daarom, in samenwerking met Medicus Mundi International en International Baby Food Action Network (IBFAN) aan een persconferentie om de privatisering van het globale gezondheidsbeleid aan te kaarten. In de plaats van het toelaten van de invloed van transnationale bedrijven op de beslissingsmacht van de WGO, vragen we om het ooorspronkelijke initiatief van Margaret Chan -voor een verhoging van de reguliere bijdragen van 5% door de lidstaten aan de WGO- goed te keuren. Daarnaast wordt er geijverd voor een sterke controle op belangenvermenging in het beleid van de WGO als leider in globale gezondheid. 

De komende dagen zullen we verder berichten over de activiteiten van de WHO-Watchers in Geneve. Hou vooral een oogje in het zeil op de G3W en PHM websites (www.phmovement.org).

 

4241 keer gelezen