Stop the Killings

Stop the Killings is een mensenrechtencampagne van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties, waar ook Viva Salud actief deel van uitmaakt. Door informatieverspreiding en actie vragen we aandacht voor de repressie van gelijkaardige organisaties in het Zuiden.

Elementaire mensenrechten blijven er vaak dode letter en overheden beletten op actieve of passieve manier de ontwikkeling van een maatschappelijk middenveld. Ook de partnerorganisaties van Viva Salud worden vaak bedreigd omdat ze voor basisrechten van de bevolking opkomen.

De Filipijnen worden gekenmerkt door een hoge graad van politiek geweld. Activisten, syndicalisten, journalisten en advocaten worden vermist of vermoord. De Filipijnse overheid neemt geen enkel noemenswaardig initiatief om dit tegen te gaan. Daarentegen werkt ze de straffeloosheid nog verder in de hand door in woord en in daad de brede democratische oppositiebeweging te criminaliseren.

De Filipijnen zijn helaas exemplarisch voor heel wat andere landen in het Zuiden, zoals Colombia en Guatemala.

Daar waar schrijnende armoede bestaat en sociale ongelijkheid immens is dienen zij die ijveren voor meer rechtvaardigheid gehoord en beschermd te worden, niet bestreden. Stop the Killings eist dat lokale overheden hun verantwoordelijkheid opnemen en krachtdadig optreden tegen politiek geweld op sociale bewegingen. De moorden en verdwijningen die zich alsnog voordoen moeten grondig, effectief en onpartijdig worden onderzocht.

Stop the Killings wil van onderuit stimuleren dat de internationale mensenrechtenverdragen ook in de praktijk worden uitgevoerd. Vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel en vanuit het principe van internationale solidariteit tussen organisaties die samen een andere, betere wereld willen uitbouwen,

Meer info over deze campagne

8111 keer gelezen