Filipijnen

De Filipijnen zijn een rijk land. Het goud, zilver en koper liggen er zomaar voor het rapen. Toch omschrijft meer dan 70% van de Filipino's zichzelf als arm. De economische ongelijkheid zorgt voor enorme verschillen op vlak van gezondheid. Wat kan G3W doen om het recht op gezondheid van de Filipijnse bevolking te verdedigen?

 

 

Ongelijkheid staat het recht op gezondheid van Filipino's in de weg
Filipijnen, Viva Salud, wat doet G3W in de filipijnen, partnerorganisaties, gabriela, karapatan, bayan

De ongelijkheden op het vlak van gezondheid zijn schrijnend. Filipino's die in de armste gebieden wonen hebben een levensverwachting van 60 jaar Dat is 20 jaar minder dan hun rijkere landgenoten. In de armste gebieden van de Filipijnen sterven 90  kinderen per 1000 levendgeborenen vóór hun vijfde verjaardag. In de rijkste gebieden zijn dat er minder dan 10 per 1000 levendgeborenen. Moeders in de armste gebieden van de Filipijnen hebben 10 keer meer kans om te sterven tijdens of kort na hun zwangerschap dan de moeders die zich tot de rijkere Filipina's mogen rekenen.
Deze verschillen zijn geen toeval. De omstandigheden waarin kinderen opgroeien, moeders bevallen en mensen hun leven leiden, zijn beduidend slechter in de arme buurten.

Er is een enorm verschil in de toegang tot gezondheidszorg tussen arme en rijke Filipino's. Dit komt, onder andere, omdat de openbare gezondheidszorg er stap voor stap geprivatiseerd wordt.
Op die manier wil de  Filipijnse regering besparen op overheidsuitgaven. Maar het uitbesteden van de gezondheidszorg aan de commerciële sector verlaagt de toegang tot gezondheidszorg en vergroot ongelijkheden.
De private sector investeert vooral in gespecialiseerde ziekenhuizen in de steden. Het platteland, waar de meerderheid van de bevolking woont, wordt volledig over het hoofd gezien. Daarenboven trekken gezondheidswerkers weg uit de publieke sector, ze gaan naar privé ziekenhuizen die hogere lonen kunnen betalen, of ze vertrekken naar het buitenland. De armen in de steden en op het platteland blijven achter met een tekort aan dokters en verplegers. Zij die het meest kwetsbaar zijn hebben dus de minste toegang tot gezondheidszorg.

Bovendien wordt de gezondheid van de Filipino's onderschikt gemaakt aan de belangen van buitenlandse multinationals. Grootschalige mijnbouw, bijvoorbeeld, komt financieel ten goede aan een aantal grote bedrijven. Maar de sociale en ecologische lasten worden afgewenteld op de armsten: arme boeren en inheemse volkeren.
Na de doorkomst van de mijnbedrijven veranderen de droomstranden in stranden vol overstroomde zandkraters. Rivieren worden omgetoverd in industriële riolen. Er ontstaan vergiftigde meren. Bossen worden met de grond gelijk gemaakt en vissen zijn er nog nauwelijks te vinden. Die activiteiten vervuilen ook de bodem. De bevolking wordt dus gedwongen om naar het binnenland of de stad te trekken, waar ze geen inkomsten hebben en snel in extreme armoede terecht komen. Bovendien worden door deze grootschalige mijnbouw ook de natuurlijke barrières vernietigd die de eilanden moeten beschermen tegen natuurrampen.

Wie zich verzet tegen deze vernietigende mijnbouw of wie wil opkomen voor zijn recht op gezondheid, wordt vaak bedreigd of vermoord. Gezondheidsprogramma's die door de lokale volksorganisaties worden opgezet, hebben af te rekenen met verdwijningen, (illegale) arrestaties, marteling, moord, intimidatie, valse beschuldigingen, brandstichting, en ga zo maar door.
Deze repressie heeft zware gevolgen voor de sociale beweging in de Filipijnen. De bevolking voelt zich geïntimideerd en durft niet meer voor haar rechten op te komen. Activisme in de Filipijnen houdt zware risico's in.

De Filipijnse regering wordt geleid en beïnvloed door een kleine elite. In 2012 bezaten de 40 rijkste Filipijnse families 21% van het Bruto Nationaal Product, oftewel 47,4 miljard dollar. Daarentegen leeft 70 % van de bevolking in armoede. Deze kleine elite oefent een enorme invloed uit op de Filipijnse regering. Zij houden de touwtjes in handen door bijvoorbeeld belangrijke functies naar zich toe te trekken, door haar controle op de landbouwgrond en door corruptie.


 

Wat doet Viva Salud in de Filipijnen?

G3W focust op drie thema's die een sterke invloed hebben op de gezondheid van de Filipijnse bevolking: 

 • Publieke gezondheidszorg - Ernstige ongelijkheid en wijdverspreide armoede zijn duidelijk zichtbaar in de gezondheidstoestand van de bevolking. Levensomstandigheden zijn veel slechter in arme regio's en wijken. Van alle Aziatische landen spendeert de Filipijnse overheid het minst aan gezondheid. Het budget voor gezondheid bedraagt slechts 2,5 à 3% van het Bruto Nationaal Product, veel lager dus dan de algemeen aanvaarde minimumgrens van 5%. Bovendien bedreigt de privatisering van de publieke gezondheidszorg de toegang tot gezondheidszorg voor de armere bevolkingslagen.  
 • Mensenrechten - De Filipijnen staan bekend als een van de meest gevaarlijke landen voor mensenrechtenverdedigers (journalisten, advocaten, vakbondsleden en milieuactivisten). Mensenrechten worden vooral geschonden in gebieden waar mensen moeten vechten om te overleven. Het gaat vaak om geschillen rond toegang tot en controle over land, zowel in stedelijke als landelijke context. Het leger zou het volk moeten beschermen maar kiest vaak de kant van grote investeerders, ten koste van het volk. 
 • Klimaatverandering - De Global Climate Risk Index gaf in 2015 aan dat de Filipijnen het meest te lijden hebben onder weergerelateerde rampen over heel de wereld, zoals stormen, overstromingen en hittegolven. Twee voorbeelden in de recente geschiedenis hebben de kwetsbaarheid van de Filipijnen pijnlijk duidelijk gemaakt: de vernietigende impact van tyfoon Haiyan in 2013 en de gevolgen van het El Nino fenomeen in 2015 op watervoorraden en landbouw. De kwetsbaarheid van de Filipijnen is niet alleen te wijten aan geografische oorzaken, maar vooral ook aan de staat van haar economie en infrastructuur en het gebrek aan een preventief beleid. 

We werken samen met lokale partnerorganisaties, zodat zij kunnen opkomen voor het recht op gezondheid van alle filipino's. Dit doen ze door de bevolking te sensibiliseren, organiseren en mobiliseren. Enkel zo kunnen ze machtsverhoudingen verschuiven en komt er echte duurzame verbetering in het dagelijkse leven van het Filipijnse volk. 

 


 

Hoe versterkt Viva Salud de sociale beweging?
Filipijnen, Viva Salud, wat doet Viva Salud in de filipijnen, partnerorganisaties, gabriela, karapatan, bayan

Door (onder andere) vorming en uitwisseling helpt Viva Salud haar lokale partnerorganisaties zodat ze deze taken kunnen opnemen: 

 • De Filipijnse bevolking bewust maken van haar recht op gezondheid: Zowel lokaal, regionaal als nationaal werken we samen met sociale bewegingen zodat ze het grote publiek kunnen overtuigen van het belang van het recht op gezondheid.

 • Als een waakhond het beleid van de Filipijnse regering in het oog houden: Om een invloed te hebben op de beslissingen van de overheid, moeten de partners aantonen dat ze weten waarover ze spreken. Ze doen onderzoek en publiceren cijfermateriaal en harde feiten over de problemen die ze willen aanpakken. We houden bij of er op hun studies gereageerd wordt door de media en de politici, zo zien we dat ze voor hun expertise erkend worden en dat er naar hen geluisterd wordt.

 • Uitwerken van "landmark cases”: Dat zijn concrete situaties waarin het recht op gezondheid van de bevolking bedreigd wordt, bv. een inheemse bevolkingsgroep in een natuurgebied dat bedreigd wordt met grootschalige mijnbouw, een gespecialiseerd hospitaal waar de regering privatiseringsplannen voor heeft, etc. Aan de hand van die concrete situaties kunnen de partners de bevolking organiseren en mobiliseren en kan G3W de bevolking in België ook duidelijk maken waarom de strijd voor het recht op gezondheid in de Filipijnen belangrijk is.

 • Ondersteunen van “Best practices” die door volksorganisaties worden georganiseerd: onze partners willen de Filipijnse regering wijzen op haar verantwoordelijkheid om het recht op gezondheid te garanderen. Een manier om dat te doen, is om hen te laten zien dat het ook anders kan. Gewapend met de verhalen van vrijwillige gezondheidswerkers en met onze partners' jarenlange ervaring om gezondheidszorgen

  tot in de kleinste uithoeken van de Filipijnen te voorzien, trekken ze naar lokale en nationale beleidsmakers. Als de juiste politieke keuzes gemaakt worden, is er heel veel mogelijk!

 • Empowerment: De doelgroepen van onze partnerorganisaties (lokale gemeenschappen, inheemse volkeren, arme stedelijke gemeenschappen, boeren, etc.) moeten empowered worden om hun recht op gezondheid op te eisen. Dit is de basis voor de rest van de activiteiten die we willen doen en kan alleen als de sociale bewegingen voldoende sterk zijn om de bevolking te organiseren en te mobiliseren. Bovendien moet de socio-economische situatie van de bevolking ook verbeteren, zodat ze de tijd en middelen hebben om zich te kunnen engageren in een sociale beweging.


 

Wie zijn onze partnerorganisaties?
Filipijnen, Viva Salud, wat doet Viva Salud in de filipijnen, partnerorganisaties, gabriela, karapatan, bayan

Viva Salud werkt in de Filipijnen samen met 5 kernpartners. De partners brengen verschillende expertise (mensenrechten, klimaatverandering, vrouwenrechten, basisgezondheidszorg, …) en capaciteiten (onderzoek, mediawerk, beleidsbeïnvloeding, gemeenschapsorganisatie,…) samen. 

Daarnaast werken we rond specifieke campagnes samen met deze drie partners: 

 • Corderilla Labor Center (CLC) bevordert in de noordelijk gelegen regio Corderilla onderwijs, onderzoek en juridische bijstand aan mijnwerkers en andere arbeiders.
 • Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) is een organisatie die zich inzet voor de rechten van arbeiders. 

 • BAYAN (Bagong Alyansang Makabayan) is de koepelorganisatie van volksorganisaties zoals Gabriela (vrouwen), KMU (arbeiders), KMP (boeren), Karapatan (mensenrechten).


   

  Hoe kan jij helpen?
  doe een gift, filipijnen, Viva Salud, Viva Salud, gabriela, gift, ngo, steun

  Dankzij jouw financiële steun kunnen wij onze Filipijnse partners helpen hun plannen te realiseren.

  Je kan een éénmalige gift doen of je kan hen ook structureel steunen via een maandelijkse gift.

   

  Doe een gift

   

  Voor vele Filipino's wordt gezondheidszorg onbetaalbaar als gevolg van de vele privatiseringen.

  • Met € 25 kan onze partner CHD een debat in de wijk organiseren over de gevolgen van deze privatiseringen (sluiting van ziekenhuizen, duurdere dokterstarieven, ...). Het debat is een eerste stap om samen verder te denken over welke acties ze willen ondernemen om hun rechten op te eisen.  
  • Met € 40 kan onze partner, Karapatan een Quick Respons Team uitsturen. Als een activist verdwijnt of illegaal wordt gearresteerd, komen zij snel in actie om de waarheid aan het licht te brengen.

  Giften van 40 euro of meer per jaar geven recht op een fiscaal attest.

  Je kan ook peter of meter worden van het kind van een Filipijnse activist. Jouw maandelijkse bijdrage wordt besteed aan het onderwijs van een Filipijns kind waarvan tenminste één ouder actief is in bijvoorbeeld een vakbond, een stadsarmen-, boeren-, mensenrechten- of vrouwenorganisatie. Op die manier wordt de financiële last voor de ouders aanzienlijk verlicht en kunnen zij zich volledig inzetten voor hun organisatie.

  Wil je graag een engagement opnemen voor de Filipijnen en je actief inzetten om hun recht op gezondheid te garanderen? Dan kan je lid worden van de sociale beweging intal of deelnemen aan de campagne Stop the Killings.


   

  Enkele cijfers

  Aantal inwoners: 102,250,000 (2016)
  Oppervlakte: 300,000 km²
  Levensverwachting: 71,6 jaar (vrouwen) / 64,7 jaar (mannen)
  Plaats op de ontwikkelingsindex (HDI): 116

  17422 keer gelezen