Milieu en duurzaamheid

8 november 2013 trof tyfoon Haiyan de Filipijnen, partnerland van Viva Salud, met duizenden doden en miljoenen gewonden als gevolg. Honderdduizenden hectare landbouwgrond werden verwoest waardoor de bevolking haar voornaamste bron van inkomsten verloor. Tot vandaag hebben nog steeds tal van families geen dak boven hun hoofd en geen inkomen om in hun basisbehoeften te voorzien. Tyfoons, tornado’s, tsunami’s, droogte en overstromingen, de klimaatverandering creëert volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 150.000 slachtoffers per jaar wereldwijd. De bevolking wordt echter niet overal even hard getroffen door de klimaatverandering. Landen in het zuiden lijden harder onder natuurrampen zoals tyfoons en tornado’s dan de landen in het noorden. Bovendien valt 95% van de dodelijke slachtoffers door natuurrampen in arme landen.

Deze situatie lijkt er zich niet op te verbeteren in de toekomst. Experten waarschuwen dat als er niets gedaan wordt aan de CO2 uitstoot (uitstoot door voornamelijk broeikasgassen van industrie, energieproductie, ontbossing, landbouw en transport) de landen in het zuiden nog meer en zwaarder zullen kampen met natuurrampen. Tussen 2030 en 2050 verwacht men dat de klimaatverandering bijna 250.000 bijkomende dodelijke slachtoffers zal veroorzaken per jaar. Tegen 2050 schat men dat er 200 miljoen klimaatvluchtelingen zullen zijn (personen die hun land moeten ontvluchten vanwege klimaatoorzaken).

Nood aan een nieuwe maatschappij

Voor Viva Salud is het belangrijk dat onze regeringen actie ondernemen om de CO2 uitstoot te verminderen en de vernieling van het milieu tegen te gaan. We hebben nood aan een andere maatschappij die sociaal en economisch duurzaam is. Ondanks de noodtoestand, stellen we vast dat dit nog steeds geen prioriteit vormt voor de Europese Unie. Onder druk van industriële lobby’s bevoordeelt de EU de activiteiten van multinationals in haar beleid van vrijhandel om zo nieuwe markten aan te boren die zich vooral in de zuidelijke landen bevinden. Deze landen zijn al het meest kwetsbaar voor de klimaatverandering en bovendien ook nog eens het slachtoffer van plundering en vernieling van hun natuurlijke bronnen door de multinationals. Wat hun kwetsbaarheid voor klimaatverandering nog meer verhoogd.

Duurzame werking van Viva Salud en haar partners

We willen een rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering en hecht dus veel belang aan het milieu in de dagelijkse werking. Zo zorgen we ervoor dat we een gezonde werkomgeving hebben (luchtkwaliteit, isolatie van het gebouw, gezonde, lokale en fair trade voeding) die het milieu respecteert (lokaal aankoopbeleid, energiebesparingen, etc.) Elk personeelslid speelt zijn of haar rol door te handelen volgens de waarden van de organisatie.

Dit is echter niet voldoende. Het is voor ons essentieel om burgers te sensibiliseren, organiseren en mobiliseren via campagnes zodat ze druk uitoefenen op onze regering opdat deze een beleid uitstippelen ten gunste van de planeet en haar bevolking.

We steunen onze partners in het Zuiden en in België om een milieubeleid te hanteren binnen hun werking. Via een uitwisseling van geslaagde acties, inspireren we hen om hun dagelijkse impact op het milieu te verkleinen. We stellen hen bijvoorbeeld voor om een milieu checklist te gebruiken voor de organisatie van evenementen zoals vormingen of conferenties (carpooling, lokale voeding, energie, papier, etc.). Bovendien ontwikkelen we samen onze analyse over klimaatverandering en de oorzaken en gevolgen ervan. Dit is handig om onze campagnes (gezondheid, vrijhandel, migratie) te linken aan de klimaatverandering en zo meer gewicht in de schaal te leggen wat onze eisen betreft.

Publieke diensten in handen van het volk

We vragen aan de EU om haar lidstaten niet te verbieden om sectoren zoals water, energie en openbaar vervoer te nationaliseren, zo kan de bevolking controle houden over de sleutelsectoren die een belangrijke impact hebben op het milieu en het klimaat. We willen dat deze sectoren ten dienste staan van de bevolking en niet enkel dienen voor de winst van enkele multinationals. De handelsakkoorden van de EU mogen deze sectoren niet opnemen in hun overeenkomst. In het algemeen, moeten de openbare en sociale sectoren (gezondheid, onderwijs, toegang tot water en energie, etc.) die fundamenteel zijn voor de bevolking, in handen blijven van de overheid. De EU moet ophouden haar vrijhandelsbeleid op te leggen.

Duurzame investeringen

Om efficiënt te kunnen strijden tegen de klimaatverandering en om de CO2 uitstoot te verminderen, vragen we de Europese Unie om te investeren in de ontwikkeling van lokale economie door in te zetten op hernieuwbare energie, lokale landbouw, lokale burgerinitiatieven en lokaal werk. Fossiele brandstoffen moeten volgens ons in de grond blijven. We willen geen Europa dat investeert in foute oplossingen (op vlak van gezondheids- en milieurisico’s, risico’s voor energieconsumptie, kostenrisico’s, etc.) zoals het opslaan van steenkool, steenkoolcompensatie, geo-engineering of de exploitatie van schaliegas en teerzand dat nu wordt gepromoot in de TTIP en CETA verdragen.

 

Download onze milieu-checklist

6787 keer gelezen
Milieu en duurzaamheid | Viva Salud

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.